Оглас за унапредување на еден извршител на работно место електротехничар за одржување на опрема-медицинска на неопределено време

Оглас за вработување унапредување на еден извршител на работно место друг стручен здравствен соработник за кодирање на пациенти

Интерен оглас за вработување унапредување на здравствени работници специјалисти супспецијалисти

Оглас за вработување на работно место друг стручен здравствен соработник нутриционист