НАУЧЕН СОРАБОТНИК Д-Р.СЦИ.

Раководител на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

Доктор на медицина

Доктор на медицина на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

Доктор на медицина

Доктор на медицина на на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

View details

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

View details

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист- асистент на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

View details

Раководител на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

View details

Д-Р СУПСПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за геријатриска трауматологија

View details

AС. Д-Р СПЕЦ.

Д-р Илир Хасани е роден 23.05.1977 година во Куманово, каде завршил основно и средно образование. На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се запишал во учебната 1994/95 година, а дипломирал во 2001 година, со среден успех 8,8. По завршениот задолжителен лекарски стаж се вработил во Приватната здравствена установа „Зана“ како доктор по…

View details

АС. Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

Д-Р СУПСПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на Дел клиника за трауматологија

View details

Доктор на медицина

Доктор на медицина на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за ургентна и друга коскено зглобна хирургија

View details

ПРОФ. Д-Р СЦИ.

Раководител на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

View details

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор специјалист на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

View details