доц. д-р супспец. д-р сци.

Раководител на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

Доктор на медицина на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

Доктор на медицина

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

View details

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

View details

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист- на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

View details

Раководител на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

View details

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

View details

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за геријатриска трауматологија

View details

доц..д-р супспец д-р.сци

Раководител на Дел клиника за трауматологија

View details

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

View details

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

View details

доц. д-р супспец. д-р сци.

Доктор на медицина доцент со д-р на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

ас. д-р супспец. д-р сци.

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

View details

Доктор на медицина

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за ургентна и друга коскено зглобна хирургија

View details

вон. професор д-р сци.

Раководител на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

View details

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

View details

д-р специјалист

Доктор специјалист на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

View details