Доктор на медицина супспецијалист-ассистент на оддел ургентна амбуланта

Повеќе

Раководител на ОЕ Ургентен Хирушки Центар

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Доктор на медицина супспецијалист-асистент на Оддел ургентна амбуланта

Повеќе

Доктор специјализант

Доктор на медицина на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на оперативен оддел

Повеќе

Доктор на специјализација

Доктор на медицина на специјализација на Оддел Ургентна амбуланта

Повеќе

Д-р Специјализант

Доктор на медицина на оперативен оддел

Повеќе

Д-р специјализант

Доктор на медицина на оддел ургентна амбуланта

Повеќе

Доктор на медицина специјалист асистент на оперативен оддел

Повеќе

Доктор специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Д-р специјализант

Доктор на медицина на оддел животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе