Раководител на ОЕ Ургентен Хирушки Центар

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за животозагрозувачки состојби и политраума

Своето основно образнование го стекнува во основното училиште , О.У ,, Кузман Јосифовски Питу“ од 1994 до 2002 година. Средно образование завршува со одличен успех во Д.С.М.У ,,Д-р Панче Караѓозов“ во Скопје на отсек медицински сестри и техничари, од 2002 до 2006 година. Високо образование завршува на универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј “ во Скопје…

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјализант

2011g. Zavr{i na Medicinski Fakultet na Univerzitet-ot ,,Sv. Kiril i Metodij’’ во Скопје 2013g.  Po~nuva so specijalizacija po Plasti~na i Rekonstruktivna Hirurgija 2015g.  Pominuva obuka od tri(3) meseci vo g.Istanbul vo ,,BEZMIALEM’’University vo oddelot za plasti~na i rekonstruktivna hirurgija 2016g.  m.Septemvri se vrabotuva vo JZU UK za TOARILUC-Skopje        Aktivno zboruva ~etiri( 4) jazici.  …

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор на специјализација

Рodenа на: 17.09.1985g. vo g.Skopje. Zavr{eno Medicinsko Sredno U~ili{te(SMU) vo Skopje vo 2003g. Zavr{en Medicinski Fakultet( doktor na medicina) 2009 god. Specijalizant po Ortopedija od 2013g. Vrabotena vo Urgenten Hirur{ki Centar-Skopje od 05.2014g. Specijalizant po Urgentna medicina od 2016 g. Poznavawe na Angliski jazik i Germanski jazik.    

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор на медицина - specijalizant

Родена на : 20.7.1989г. во Скопје. Средно образование: СУГЦ ,,Раде Јовчевски-Корчагин,, генерација 2004-2008год. Високо образование: Медицински Факултет при Универзитет-от ,,Св.Кирил и Методиј-Скопје, генерација 2008-2014год. Специјализација од областа на трауматологија, во м.септември 2015год. Работно искуство Волонтер на Кардиохируршките Мисии на ЈЗУ Клиника за Детска Хирургија-Скопје од април, 2014г. до јануари,2015г. Волонтер на ЈЗУ Клиника за Трауматологија(…

Повеќе

Психолог

Повеќе