Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на ОЕ Ургентен Хирушки Центар

Повеќе

Раководител на одделение за Вертебрологија

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе
Д-р суб.спец.Александар Трајановски

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист- анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за постоперативна реанимација во урологија

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на оделение за детска ортопедија

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија А

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за животозагрозувачки состојби и политраума

Своето основно образнование го стекнува во основното училиште , О.У ,, Кузман Јосифовски Питу“ од 1994 до 2002 година. Средно образование завршува со одличен успех во Д.С.М.У ,,Д-р Панче Караѓозов“ во Скопје на отсек медицински сестри и техничари, од 2002 до 2006 година. Високо образование завршува на универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј “ во Скопје…

Повеќе

Доктор специјалист анестезиолог

Повеќе

Раководител на одделение за aмбулантно поликлиничка дејност

Повеќе

Доктор специјалист -анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за третман на хронична и малигна болкаво одд .за амбулантно поликлиничка дејност

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист – анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек А за интензивна нега

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на ОЕ Клиника за Ортопедски Болести

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор на специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

НАУЧ .СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделенение за амбулантно-поликлиничка дејност А

Повеќе

Раководител на одделение за постоперативно следење во соба за будење

Повеќе

Раководител на отсек за ургентни состојби во ИЛ

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

АС. ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за амбулантно-поликлиничка дејност Б

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на оддленние А

Повеќе

Доктор специјализант

2011g. Zavr{i na Medicinski Fakultet na Univerzitet-ot ,,Sv. Kiril i Metodij’’ во Скопје 2013g.  Po~nuva so specijalizacija po Plasti~na i Rekonstruktivna Hirurgija 2015g.  Pominuva obuka od tri(3) meseci vo g.Istanbul vo ,,BEZMIALEM’’University vo oddelot za plasti~na i rekonstruktivna hirurgija 2016g.  m.Septemvri se vrabotuva vo JZU UK za TOARILUC-Skopje        Aktivno zboruva ~etiri( 4) jazici.  …

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

Раководител на одделение за за коскено-зглобна трауматологија и спортски повреди.

Повеќе

ПРОФ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за невромускуларни заболувања

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

ПРОФ. Д-Р СУПСПЕЦ.

Раководител на одделение оперативен блок

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист -анестезиолог

Повеќе

AС. Д-Р СПЕЦ.

Д-р Илир Хасани е роден 23.05.1977 година во Куманово, каде завршил основно и средно образование. На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се запишал во учебната 1994/95 година, а дипломирал во 2001 година, со среден успех 8,8. По завршениот задолжителен лекарски стаж се вработил во Приватната здравствена установа „Зана“ како доктор по…

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Лекар специјалист анестезиолог

Повеќе

ВИШ. НАУЧ. СОРАБ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за третман на болка

Повеќе

Доктор специјалист- анестезиолог

Повеќе

Доктор на специјализација

Рodenа на: 17.09.1985g. vo g.Skopje. Zavr{eno Medicinsko Sredno U~ili{te(SMU) vo Skopje vo 2003g. Zavr{en Medicinski Fakultet( doktor na medicina) 2009 god. Specijalizant po Ortopedija od 2013g. Vrabotena vo Urgenten Hirur{ki Centar-Skopje od 05.2014g. Specijalizant po Urgentna medicina od 2016 g. Poznavawe na Angliski jazik i Germanski jazik.    

Повеќе

Раководител на отсек за физикална терапија и рана рехабилитација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

ПРИМ. Д-Р. СПЕЦ.

Раководител на одделение за изведување оперативни интервенции

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за анестезија

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

Раководител на ОЕ Клиника за Анестезија, Реанимација и Интензивно Лекување

Повеќе

Раководител на отсек за постоперативна реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

Доктор специјалист -анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор на медицина

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Раководител на отсек зa дензитометрија

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на одделение за ортопедска онкологија со коскено зглобна-трансплантација и скелетно метаболни заболувања

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за елонгации и корекции на деформитети на екстремитети

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на медицина - specijalizant

Родена на : 20.7.1989г. во Скопје. Средно образование: СУГЦ ,,Раде Јовчевски-Корчагин,, генерација 2004-2008год. Високо образование: Медицински Факултет при Универзитет-от ,,Св.Кирил и Методиј-Скопје, генерација 2008-2014год. Специјализација од областа на трауматологија, во м.септември 2015год. Работно искуство Волонтер на Кардиохируршките Мисии на ЈЗУ Клиника за Детска Хирургија-Скопје од април, 2014г. до јануари,2015г. Волонтер на ЈЗУ Клиника за Трауматологија(…

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

НАУЧ. СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на отсек за вродени аномалии и други заболувања.на ЛКМ систем во детска возраст

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор на специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за интензивно лекување

Повеќе

Раководител на одделение за горен екстремитет

Повеќе
Д-Р СИМОН ТРПЕСКИ

ДОЦ. Д-Р СУПСПЕЦ.

Раководител на отсек за повреди на рбетен столб

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек А за изведување на оперативни интервенции

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе
Д-Р ТАТЈАНА СПИРОВСКА

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија Б

Раководител на одделение за септична патологија на ЛКМ систем

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Психолог

Повеќе