Доктор на медицина супспецијалист-ассистент на оддел ургентна амбуланта

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за подготовка на потенцијални донори за кадаверична експлантација

Повеќе

научен соработник д-р сци.

Доктор на медицина науч. сор. со д-р на Оддел за алоартропластика на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

Раководител на ОЕ Ургентен Хирушки Центар

Повеќе

д-р специјалист

Раководител на Оддел за вертебрологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист-магистер на Оддел за периоперативен третман на болен во соба за будење

Повеќе

доц. д-р супспец. д-р сци.

Доктор на медицина доцент со д-р на Оддел за коскено – зглобна трансплантација со регенеративна медицина

Повеќе

ас.д-р супспец. д-р сци,

в.д. Медицински директор

Повеќе

Доктор на медицина специјалист -д-р на науки на Оддел за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

Доктор на медицина

доктор на медицина на Оддел за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

Доктор на медицина насловен доцент со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во урологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

доц. д-р супспец. д-р сци.

Раководител на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

Раководител на оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

АС. ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

Доктор на медицина на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

насловен доцент д-р сци.

Раководител на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Доктор на медицина

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

Раководител на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за подготовка на потенцијални донори за кадаверична експлантација

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за коскено-зглобна трансплантација со регенеративна медицина

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

Повеќе

Доктор на медицина насловен доцент со д-р на Оддел за ургентни состојби

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за инвазивен хемодинамиски и респираторен третман

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за спец.-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

НСАЛОВЕН ДОЦ. Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина насловен доцент со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

Доктор на медицина супспецијалист-асистент на Оддел ургентна амбуланта

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за вертебрологија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на медицина на специјализација на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист- на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

д-р супспецијалист

Раководител на ДЕЛ Клиника за ортопедски болести

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за септична патологија

Повеќе

АССИСТЕНТ-МАГИСТЕР

Доктор на медицина специјалист-магистер на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за коскено-зглобна трауматологија и спортски повреди

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за детска и превентивна ортопедија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во урологија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

Раководител на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

Доктор специјализант

Доктор на медицина на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Раководител на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на оперативен оддел

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за геријатриска трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за ургентни состојби

Повеќе

доц..д-р супспец д-р.сци

Раководител на Дел клиника за трауматологија

Повеќе

д-р супспец. д-р сци.

Доктор на мед.супспец. со д-р на Оддел за алоарт.на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во урологија

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност-А

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на болка и за интензивна нега со дневна болница

Повеќе

проф.супспец. д-р сци.

Раководител на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хемодијализа и ултрафилтрација

Повеќе

Доктор на специјализација

Доктор на медицина на специјализација на Оддел Ургентна амбуланта

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за детска и превентивна ортопедија

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

д-р спец. м-р сци.

Доктор на медицина специјалист со м-р на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

асистент примариус д-р. специјалист

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

Раководител на Дел Клиника за Анестезија, Реанимација и Интензивно Лекување

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

НАСЛОВЕН ДОЦ. Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина насловен доцен со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

Д-р Специјализант

Доктор на медицина на оперативен оддел

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

доц. д-р супспец. д-р сци.

Доктор на медицина доцент со д-р на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

доц. д-р спец. д-р сци.

Доктор на медицина доцент со д-р на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

Д-р специјализант

Доктор на медицина на оддел ургентна амбуланта

Повеќе

д-р специјалист м-р сци.

Доктор на медицина специјалист со м-р на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Раководител на Оддел за ортопедска онкологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист Оддел за септична патологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

доктор на медицина на специјализација на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

научен соработник д-р сци.

Доктор на медицина науч.сор. со
д-р на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

насловен доцент д-р сци.

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за вертебрологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист асистент на оперативен оддел

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за невромускуларни заболувања, елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

ас. д-р супспец. д-р сци.

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

Доктор специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

д-р супспец. м-р сци.

Доктор на медицина супспецијалист со м-р на Оддел за ортопедска онкологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за интензивно лекување на неврохируршки пациенти

Повеќе

вонреден професор д-р сци.

Доктор на медицина вон.проф. со д-р на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

Доктор на медицина

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за ургентна и друга коскено зглобна хирургија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на медицина на специјализација на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

примариус д-р специјалист

Раководител на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

вон. професор д-р сци.

Раководител на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

Повеќе

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

Д-р специјализант

Доктор на медицина на оддел животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за специјалистичко – консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

д-р специјалист

Доктор специјалист на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за анестезија, реанимација и интензивна терапијаи нега

Повеќе

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе