Доктор на медицина супспецијалист-ассистент на оддел ургентна амбуланта

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за подготовка на потенцијални донори за кадаверична експлантација

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за алоартропластика на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

Раководител на ОЕ Ургентен Хирушки Центар

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на одделение за Вертебрологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист-магистер на Оддел за периоперативен третман на болен во соба за будење

Повеќе

Доктор на медицина субспецијалист асистент на Оддел за алоартропластика на колк и ревизии на ендопротези

Повеќе

в.д. Медицински директор

Повеќе

Доктор на медицина специјалист -д-р на науки на Оддел за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

Доктор на медицина

доктор на медицина на Оддел за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

Доктор на медицина насловен доцент со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во урологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

НАУЧЕН СОРАБОТНИК Д-Р.СЦИ.

Раководител на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

БОНРЕДЕН ПРОФ.Д-Р СЦИ

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

АС. ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

Доктор на медицина

Доктор на медицина на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Доктор на медицина

Доктор на медицина на на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

ВОНРЕДЕН ПРОФ. Д-Р СЦИ.

Раководител на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за подготовка на потенцијални донори за кадаверична експлантација

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

Повеќе

Доктор на медицина насловен доцент со д-р на Оддел за ургентни состојби

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за инвазивен хемодинамиски и респираторен третман

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за спец.-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

НСАЛОВЕН ДОЦ. Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина насловен доцент со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

Доктор на медицина супспецијалист-асистент на Оддел ургентна амбуланта

Повеќе

НАУЧЕН СОР. Д-Р СЦИ..

Раководител на Оддел за алоартропластика на колк и ревизии на ендопротези

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за вертебрологија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на медицина на специјализација на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист- асистент на Оддел оперативен блок за геријатриска трауматологија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

Д-Р СУБСПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на ДЕЛ Клиника за ортопедски болести

Повеќе

ВОН.ПРОФ.Д-Р СЦИ..

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист Оддел за септична патологија

Повеќе

АССИСТЕНТ-МАГИСТЕР

Доктор на медицина специјалист-магистер на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- Б Детски оддел

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во урологија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

Раководител на Оддел за ургентни и други коскено зглобни повреди

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Доктор специјализант

Доктор на медицина на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Раководител на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на оперативен оддел

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на оперативен оддел

Повеќе

Д-Р СУПСПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за геријатриска трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за ургентни состојби

Повеќе

AС. Д-Р СПЕЦ.

Д-р Илир Хасани е роден 23.05.1977 година во Куманово, каде завршил основно и средно образование. На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се запишал во учебната 1994/95 година, а дипломирал во 2001 година, со среден успех 8,8. По завршениот задолжителен лекарски стаж се вработил во Приватната здравствена установа „Зана“ како доктор по…

Повеќе

Д-Р СПЕЦ. М-Р СЦИ.

Доктор на мед.спец. со м-р на Оддел за алоарт.на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во урологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на болка и за интензивна нега со дневна болница

Повеќе

НАУЧ. СОРАБ. Д-Р СЦИ.

Раководител на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хемодијализа и ултрафилтрација

Повеќе

Доктор на специјализација

Доктор на медицина на специјализација на Оддел Ургентна амбуланта

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- Б Детски оддел

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

АС. ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

Раководител на Дел Клиника за Анестезија, Реанимација и Интензивно Лекување

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

НАСЛОВЕН ДОЦ. Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина насловен доцен со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

Д-р Специјализант

Доктор на медицина на оперативен оддел

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

АС. Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

ДОЦ. Д-Р СПЕЦ-Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

Д-р специјализант

Доктор на медицина на оддел ургентна амбуланта

Повеќе

Д-Р СПЕЦ - М-Р СЦИ.

Доктор на медицина специјалист со м-р на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Раководител на Оддел за ортопедска онкологија со коскено-зглобна трансплантација

Повеќе

Доктор на медицина специјалист Оддел за септична патологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

доктор на медицина на специјализација на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

Д-Р СПЕЦ-ДР-СЦИ

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за вертебрологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист асистент на оперативен оддел

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

Д-Р СУПСПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на Дел клиника за трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

Доктор специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за ортопедска онкологија со коскено-зглобна трансплантација

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за интензивно лекување на неврохируршки пациенти

Повеќе

Доктор на медицина специјалист доцент со д-р на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

Доктор на медицина

Доктор на медицина на Оддел за амбулантски здравствен третман и итна трауматологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел оперативен блок за ургентна и друга коскено зглобна хирургија

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на медицина на специјализација на Оддел за ЕКГ и амбулантна анестезија

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

Раководител на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

ПРОФ. Д-Р СЦИ.

Раководител на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за третман на акутна и хронична болка

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

Д-р специјализант

Доктор на медицина на оддел животозагрозувачки состојби и политрауми

Повеќе

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-машки оддел

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на Оддел за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија-женски оддел

Повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗАНТ

доктор на кофин.приватна специјализација на Оддел за анестезија и реанимација во васкуларна хирургија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор специјалист на Оддел за дијагноза и лекување на состојби, болести и повреди поврзани со рбетен столб

Повеќе