Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на ОЕ Ургентен Хирушки Центар

Повеќе

Раководител на одделение за Вертебрологија

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист- анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за постоперативна реанимација во урологија

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на оделение за детска ортопедија

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија А

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во торакална хирургија

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор на медицина

Повеќе

Доктор специјалист анестезиолог

Повеќе

Раководител на одделение за aмбулантно поликлиничка дејност

Повеќе

Доктор специјалист -анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за третман на хронична и малигна болкаво одд .за амбулантно поликлиничка дејност

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист – анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек А за интензивна нега

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на ОЕ Клиника за Ортопедски Болести

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор на специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

НАУЧ .СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделенение за амбулантно-поликлиничка дејност А

Повеќе

Раководител на одделение за постоперативно следење во соба за будење

Повеќе

Раководител на отсек за ургентни состојби во ИЛ

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

АС. ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за амбулантно-поликлиничка дејност Б

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на оддленние А

Повеќе

Доктор специјализант

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во неврохирургија

Повеќе

Раководител на одделение за за коскено-зглобна трауматологија и спортски повреди.

Повеќе

ПРОФ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за невромускуларни заболувања

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

ПРОФ. Д-Р СУПСПЕЦ.

Раководител на одделение оперативен блок

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист -анестезиолог

Повеќе

AС. Д-Р СПЕЦ.

в.д. Директор на ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ и раководител на Клиника за трауматологија

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Лекар специјалист анестезиолог

Повеќе

ВИШ. НАУЧ. СОРАБ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за третман на болка

Повеќе

Доктор специјалист- анестезиолог

Повеќе

Доктор на специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за физикална терапија и рана рехабилитација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

ПРИМ. Д-Р. СПЕЦ.

Раководител на одделение за изведување оперативни интервенции

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за анестезија

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во детска хирургија

Повеќе

Раководител на ОЕ Клиника за Анестезија, Реанимација и Интензивно Лекување

Повеќе

Раководител на отсек за постоперативна реанимација во пластична и реконструктивна хирургија

Повеќе

Доктор специјалист -анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Раководител на отсек зa дензитометрија

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на одделение за ортопедска онкологија со коскено зглобна-трансплантација и скелетно метаболни заболувања

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на специјализација

Повеќе

Раководител на отсек за елонгации и корекции на деформитети на екстремитети

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на медицина - specijalizant

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

НАУЧ. СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на отсек за вродени аномалии и други заболувања.на ЛКМ систем во детска возраст

Повеќе

Доктор специјалист

Повеќе

Доктор на специјализација

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за интензивно лекување

Повеќе

Раководител на одделение за горен екстремитет

Повеќе
Д-Р СИМОН ТРПЕСКИ

ДОЦ. Д-Р СУПСПЕЦ.

Раководител на отсек за повреди на рбетен столб

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Раководител на отсек А за изведување на оперативни интервенции

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе
Д-Р ТАТЈАНА СПИРОВСКА

ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во дигестивна хирургија Б

Раководител на одделение за септична патологија на ЛКМ систем

Повеќе

Доктор специјалист-анестезиолог

Повеќе

Доктор на кофинансирана специјализација

Повеќе

Психолог

Повеќе