Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на одделение за Вертебрологија

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе
Д-р суб.спец.Александар Трајановски

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на оделение за детска ортопедија

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек А за интензивна нега

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на ОЕ Клиника за Ортопедски Болести

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

НАУЧ .СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделенение за амбулантно-поликлиничка дејност А

Повеќе

АС. ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за амбулантно-поликлиничка дејност Б

Повеќе

Раководител на одделение за за коскено-зглобна трауматологија и спортски повреди.

Повеќе

ПРОФ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за невромускуларни заболувања

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Лекар специјалист анестезиолог

Повеќе

ВИШ. НАУЧ. СОРАБ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за третман на болка

Повеќе

Раководител на отсек за физикална терапија и рана рехабилитација

Повеќе

ПРИМ. Д-Р. СПЕЦ.

Раководител на одделение за изведување оперативни интервенции

Повеќе

Раководител на отсек за анестезија

Повеќе

Раководител на отсек зa дензитометрија

Повеќе

Раководител на одделение за ортопедска онкологија со коскено зглобна-трансплантација и скелетно метаболни заболувања

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек за елонгации и корекции на деформитети на екстремитети

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

НАУЧ. СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на отсек за вродени аномалии и други заболувања.на ЛКМ систем во детска возраст

Повеќе

Раководител на одделение за горен екстремитет

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек А за изведување на оперативни интервенции

Повеќе

Раководител на одделение за септична патологија на ЛКМ систем

Повеќе