Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на одделение за Вертебрологија

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на оделение за детска ортопедија

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек А за интензивна нега

Повеќе

АС. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на ОЕ Клиника за Ортопедски Болести

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

НАУЧ .СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделенение за амбулантно-поликлиничка дејност А

Повеќе

АС. ПРИМ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за амбулантно-поликлиничка дејност Б

Повеќе

Раководител на одделение за за коскено-зглобна трауматологија и спортски повреди.

Повеќе

ПРОФ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за невромускуларни заболувања

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Лекар специјалист анестезиолог

Повеќе

ВИШ. НАУЧ. СОРАБ. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на одделение за третман на болка

Повеќе

Раководител на отсек за физикална терапија и рана рехабилитација

Повеќе

ПРИМ. Д-Р. СПЕЦ.

Раководител на одделение за изведување оперативни интервенции

Повеќе

Раководител на отсек за анестезија

Повеќе

Раководител на отсек зa дензитометрија

Повеќе

Раководител на одделение за ортопедска онкологија со коскено зглобна-трансплантација и скелетно метаболни заболувања

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек за елонгации и корекции на деформитети на екстремитети

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

НАУЧ. СОР. Д-Р СПЕЦ.

Раководител на отсек за вродени аномалии и други заболувања.на ЛКМ систем во детска возраст

Повеќе

Раководител на одделение за горен екстремитет

Повеќе

Доктор специјалист ортопед

Повеќе

Раководител на отсек А за изведување на оперативни интервенции

Повеќе

Раководител на одделение за септична патологија на ЛКМ систем

Повеќе