научен соработник д-р сци.

Доктор на медицина науч. сор. со д-р на Оддел за алоартропластика на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

д-р специјалист

Раководител на Оддел за вертебрологија

Повеќе

доц. д-р супспец. д-р сци.

Доктор на медицина доцент со д-р на Оддел за коскено – зглобна трансплантација со регенеративна медицина

Повеќе

ас.д-р супспец. д-р сци,

в.д. Медицински директор

Повеќе

насловен доцент д-р сци.

Раководител на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за коскено-зглобна трансплантација со регенеративна медицина

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за спец.-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за вертебрологија

Повеќе

д-р супспецијалист

Раководител на ДЕЛ Клиника за ортопедски болести

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за септична патологија

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за коскено-зглобна трауматологија и спортски повреди

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за детска и превентивна ортопедија

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

Раководител на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

д-р супспец. д-р сци.

Доктор на мед.супспец. со д-р на Оддел за алоарт.на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност-А

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на болка и за интензивна нега со дневна болница

Повеќе

проф.супспец. д-р сци.

Раководител на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за детска и превентивна ортопедија

Повеќе

д-р спец. м-р сци.

Доктор на медицина специјалист со м-р на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

доц. д-р спец. д-р сци.

Доктор на медицина доцент со д-р на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

д-р специјалист м-р сци.

Доктор на медицина специјалист со м-р на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Раководител на Оддел за ортопедска онкологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист Оддел за септична патологија

Повеќе

научен соработник д-р сци.

Доктор на медицина науч.сор. со
д-р на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

насловен доцент д-р сци.

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за вертебрологија

Повеќе

д-р супспецијалист

Доктор на медицина супспецијалист на Оддел за невромускуларни заболувања, елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

д-р супспец. м-р сци.

Доктор на медицина супспецијалист со м-р на Оддел за ортопедска онкологија

Повеќе

вонреден професор д-р сци.

Доктор на медицина вон.проф. со д-р на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

примариус д-р специјалист

Раководител на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

д-р специјалист

Доктор на медицина специјалист на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за специјалистичко – консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе

специјализант

Доктор на медицина на специјализација на Оддел за анестезија, реанимација и интензивна терапијаи нега

Повеќе

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност за ортопедија

Повеќе