Dr. Igor Merdzanovski

Dr. subspec.

Ass. Dr. spec

Drejtor i Klinikes per Traumatologji, Ortopedi, Anestezi, Reanimacion dhe Trajtim Intenziv dhe Qendres Urgjente
Udhëheqës i Klinikës se Traumatologjisë

Më shumë
Dr. Simon Trpeski

Doc. Dr. subspec.