Udhëheqës i Qendrës Urgjente Kirurgjikale

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Mjek - specijalizant

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Ass. Primarius Dr. Spec.

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Specijalizant me kofinansim

Më shumë
Dr. Igor Merdzanovski

Dr. subspec.

Ass. Dr. spec

Drejtor i Klinikes per Traumatologji, Ortopedi, Anestezi, Reanimacion dhe Trajtim Intenziv dhe Qendres Urgjente
Udhëheqës i Klinikës se Traumatologjisë

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Bashkëp. shkencor i lartë, Dr. spec.

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Primarius Dr. Spec.

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Udhëheqës i Klinikës së Anestezise, Reanimacionit dhe Kurim Intenziv

Më shumë

Specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Bashkpunëtor shkencor, Dr. spec.

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Doc. Dr. subspec.

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Ass. Dr. Spec.

Udhëheqës i Klinikës për Sëmundje Ortopedike

Më shumë

specijalizant me kofinansim

Më shumë

Mjek - Specijalizant

Më shumë

Bashkëpunëtor shkencor Dr. Spec.

Më shumë