СТРУЧЕН КОЛЕГИУМ

AС. Д-Р СПЕЦ. ИЛИР ХАСАНИ Д-Р СЦИ

Директор на ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ

Раководител на Клиника за Трауматологија

Д-р Илир Хасани е роден 23.05.1977 година во Куманово, каде завршил основно и средно образование. На Медицинскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се запишал во учебната 1994/95 година, а дипломирал во 2001 година, со среден успех 8,8. По завршениот задолжителен лекарски стаж се вработил во Приватната здравствена установа „Зана“ како доктор по општа практика. Од 2003 година волонтирал на Клиниката за трауматологија во Скопје, каде што бил активно вклучен во секојдневната практика. На Клиниката за трауматологија се вработил во 2004 година. Со звањето специјалист по општа хирургија се здобил на 27.6.2008 година.Во 2006 бил избран за помлад асистент, во 2011 за асистент, а во 2015 година бил избран за асистент-докторанд на Медицинскиот факултет по предметот хирургија.

Од 2009 до 2010 ја вршел функција в.д. директор на Клиника за ортопедски болести при Клинички центар-Скопје . Во 2009 година бил избран за национален преставник на Здружениот медицински комитет при НАТО силите. Во Јуни 2010 година бил именуван за заменик кординатор на хируршки клиники со Ургентен центар, КАРИЛ и Клиника за ортопедски болести. Во периодот од 2011 до 2017 година ја имал функцијата раководител на Ургентниот хируршки центар каде максимално придонесува кон организирање на ургентната служба, ургентното дијагностицирање и ургентното згрижување на акутно хируршки болни во нормални услови и во услови на масовни случувања. Од 2017, e именуван за в.д директор на ЈЗУ УК за трауматологија, ортопедски болести, анестезија,реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје. Во 2017 бил именуван за Национален советник на Министерот за здравство.

Има учествувано на повеќе конгреси, симпозиуми и други стручно-научни собири од меѓународен и од национален карактер како поканет предавач и е автор и коавтор на повеќе трудови кои се рецензирани во списанија и билтени на конгреси и симпозиуми.

Одлично го познава англискиот јазик, со меѓународно признат сертификат од универзитетот во Кембриџ. Има познавање на германскиот јазик и поседува исклучителни компјутерски вештини.

Член е на Македонското лекарско друштво, Македонското друштво на ортопеди и трауматолози, Ao Alumni association, AO Spine Association, Црвениот крст на РМ и активен член на SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie).

АС. Д-Р СПЕЦ. ВИКТОР КАМНАР Д-Р СЦИ.

Раководител на Клиника за Ортопедски Болести

Д-Р СПЕЦ. МАЈА MОЈСОВА MИЈОВСКА Д-Р СЦИ.

Раководител на Клиника за Анестезија, Реанимација и Интензивно Лекување

Раководител на одделение за анестезија и реанимација во урологија

Доц. Д-р Маја Мојсова Мијовска е родена на 2 фебруари 1971 година во Скопје. Во 1996 година започнува со волонтирање на Клиниката за Анестезија Реанимација и Интензивно лекување. Во 1999 година започнува со приватна специјализација по анестезија со интензивно лекување. Во 2001 година се вработува на истата клиника.2003 год се сздобива со звање специјалист анестезиолог. Турнусот по анестезија во кардиохирургијата од траење од 2 месеци го завршува во Малта во St. Luke’s Hospital Маја Мојсова Мијовска во 2003 година се здобива со стипендија од Владата на Израел (WFSA Committee of Education) од траење од 1 месец во Медицинскиот Центар Сорока на одделот за анестезија и интензивно лекување под супервизија на Проф. Др. Габриел Гурман.Во пероидот од октомври 2009 до март 2010 година ја завршува три неделната школа спонзорирана од Светската и Европската Асоцијација на Анестезиолози наречена Teaching the teachers каде се здобива со диплома инструктор по анестезија. Во 2011 година аплицира за стипендија за едукација за болнички координатор за трансплантација на Astellas ISODP/TTS ( интернационална асоцијација за органодарителство ) и следната година се здобива со истата. Во наредните години е активна во делот за развивање на трансплантацијата од починат донор во Македонија Во 2014 година станува шеф на одделот за Анестезија во Урологијата. Во 2015 година ја завршува напредната школа за болнички координатор на Универзитетот во Барцелона под покровителство на TPM ( Transplant Procurement Management) и се здобива со европска диплома за болнички координатор. Во декември 2016 ja брани својотa докторска дисертација на тема” Улогата на целниот централен венски притисок (ЦВП) врз раната функција на графтот кај бубрежна трансплантација од жив донор”.
Во Декември 2017 e поставена за раководител на Клиниката Анестезија,Реанимација и Интензивно Лекување. Во август 2018 год. е поставена за Национален координатор за трансплантација од страна на Владата на Р. Македонија. Во септември 2018 е избрана за доцент на Медицинскиот Факултет при Универзитетот Гоце делчев -Штип

Д-Р СПЕЦ. АЛБЕРТ ЛЕШИ

Раководител на Ургентен Хирушки Центар

УПРАВЕН ОДБОР

Д-Р СПЕЦ. ИЛИР ШАБАНИ

Претседател на Управен Одбор

Д-Р СПЕЦ. ДАЛИП ЈАХЈА

Внатрешен член на Управен Одбор

Д-Р СПЕЦ. ФЕРИТ МУХАРЕМИ

Надворешен член на Управен Одбор

дипл.ек. Кристијан Илиевски

Надворешен член на Управен Одбор

дипл.инг. БОБАН БОЈКОВСКИ

Надворешен член на Управен Одбор