Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за алоартропластика на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на одделение за Вертебрологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист асистент на Оддел за септичка патологија

Повеќе

Доктор на медицина субспецијалист асистент на Оддел за алоартропластика на колк и ревизии на ендопротези

Повеќе

в.д. Медицински директор

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за спец.-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

НАУЧЕН СОР. Д-Р СЦИ..

Раководител на Оддел за алоартропластика на колк и ревизии на ендопротези

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за вертебрологија

Повеќе

Д-Р СУБСПЕЦИЈАЛИСТ

Раководител на ДЕЛ Клиника за ортопедски болести

Повеќе

ВОН.ПРОФ.Д-Р СЦИ..

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист Оддел за септична патологија

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Раководител на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- Б Детски оддел

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Раководител на Оддел за коскено-зглобна трауматологија и спортски повреди

Повеќе

Раководител на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

ДОКТОР НА МЕДИЦИНА

Доктор на медицина на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- А

Повеќе

Д-Р СПЕЦ. М-Р СЦИ.

Доктор на мед.спец. со м-р на Оддел за алоарт.на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за третман на болка и за интензивна нега со дневна болница

Повеќе

НАУЧ. СОРАБ. Д-Р СЦИ.

Раководител на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за специјалистичко-консултативна здравствена дејност- Б Детски оддел

Повеќе

ПРИМ. Д-Р. СПЕЦ.

Раководител на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

ДОЦ. Д-Р СПЕЦ-Д-Р СЦИ.

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

Д-Р СПЕЦ - М-Р СЦИ.

Доктор на медицина специјалист со м-р на Оддел за анестезија, реанимација, интензивна терапија и нега

Повеќе

Раководител на Оддел за ортопедска онкологија со коскено-зглобна трансплантација

Повеќе

Доктор на медицина специјалист Оддел за септична патологија

Повеќе

Доктор на медицина специјалист примариус на Оддел за алоартропластика на колено и ревизии на ендопротези

Повеќе

Д-Р СПЕЦ-ДР-СЦИ

Доктор на медицина специјалист со д-р на Оддел за невромускуларни заболувања,елонгации и корекции на деформитетите на екстремитетите

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за вертебрологија

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за ортопедска онкологија со коскено-зглобна трансплантација

Повеќе

Доктор на медицина специјалист доцент со д-р на Оддел за детска ортопедија

Повеќе

Раководител на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

Доктор на медицина специјалист на Оддел за хирургија на горен екстремитет и шака

Повеќе

Д-Р СПЕЦИЈАЛИСТ

Доктор на медицина специјалист на Оддел за оперативни интервенции

Повеќе

Раководител на Оддел за септична патологија

Повеќе